انواع کودهای کشاورزی

کودهای شیمیایی

کودهای کشاورزی و انواع آنها را بشناسید  در ابتدا بهتر است یک تعریف از کود داشته باشیم. به هر ماده‌‌ای طبیعی و یا شیمیایی که موجب بهبود رشد و افزایش محصول در گیاهان و درختان شود کود نامیده می‌شود. در حالت کلی کودهای کشاورزی به چهار دسته تقسیم می شوند كه عبارتند از: کود آلی […]